Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ngân hàng trung ương Châu Âu ECB là gì?

nguyen-tuan-fx-vic-forex-european-central-bank_body_ecb

Đặt trụ sở ở Frankfurt, Đức. ECB thành lập tại năm 1998 theo Hiệp ước Amsterdam. Khác với những NHTW khác, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB có nhiệm vụ kiểm soát chính sách tiền tệ cho toàn bộ khu vực đồng Euro.

thuộc khu vực Euro gồm Áo, Bỉ, Síp, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha.

* Các kiến thức về ngân hàng trung ương các nước mình có video nếu bạn nào k muốn đọc nhé, các bạn tham khảo thêm các video trên kênh của mình ha.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) là gì?

Định nghĩa ECB

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đóng vai trò là ngân hàng trung ương của 19 quốc gia thuộc khu vực đồng Euro.

Mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu là đảm bảo duy trì sự ổn định giá cả. từ đó ECB sử dụng chính sách tiền tệ nhằm mục đích hỗ trợ nền kinh tế, tạo thêm việc làm.

Nhiệm vụ chính của ECB

Mục tiêu chính của ECB là duy trì sự ổn định cùng với đó là tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải, đi kèm việc kiềm chế lạm phát.

Ổn định giá cả

Duy trì sự ổn định giá cả, ECB tác động đến lạm phát ngắn hạn đối với khu vực đồng Euro. ECB có lạm phát mục tiêu (giống như hầu hết các ngân hàng trung ương) dưới mức, hoặc gần bằng 2%.

Nếu lạm phát quá 2%, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể tăng lãi suất để thắt chặt sự mở rộng kinh tế và giảm lạm phát. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, ECB có thể phải đưa ra quyết định giảm lãi suất, để kích thích nền kinh tế và tăng trưởng việc làm.

Ổn định tài chính

Thời kỳ khủng hoảng, ECB có thể bổ sung thanh khoản cho hệ thống, bằng cách mua trái phiếu ở trên thị trường mở hoặc giảm lãi suất xuống mức cực kỳ thấp để giúp những người mắc nợ khó trả được nợ.

Nếu ECB không bổ sung thanh khoản trong thời gian khủng hoảng, toàn bộ hệ thống tài chính có thể sụp đổ.

Lãi suất của ECB ảnh hưởng đến đồng Euro như thế nào?

Tác động của lãi suất đối với đồng Euro

Ví dụ, nếu ECB giữ nguyên lãi suất nhưng dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai, giá trị đồng Euro có xu hướng tăng.

Chương trình nới lỏng định lượng (QE)

có tác động tương tự như lãi suất đối tác động mạnh tới đồng Euro. Nới lỏng định lượng là việc ECB mua chứng khoán trên thị trường mở để kích thích nền kinh tế và tăng thêm tính thanh khoản cho hệ thống tài chính.

Tác động của lãi suất đến nền kinh tế

Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ hạ lãi suất khi cố gắng kích thích nền kinh tế (GDP) và sẽ tăng lãi suất khi cố gắng kiềm chế lạm phát do một nền kinh tế hoạt động trên mức tiềm năng (quá nóng) gây ra.

Việc hạ lãi suất kích thích nền kinh tế theo một số cách:

Hiểu về NHTW Châu Âu ECB - kiến thức hữu ích dành cho các trader giao dịch đồng Euro - Ảnh 1

Ta thử 1 ví dụ: EUR/USD, khi ECB đã kết thúc chương trình nới lỏng định lượng dài hạn. Nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ không còn đổ thêm tiền. 13/12/2018, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thông báo chấm dứt nới lỏng định lượng báo hiệu rõ ràng rằng tiền luân chuyển ở trong nền kinh tế sẽ ít hơn dự kiến, do đó đồng Euro tăng giá.

Biểu đồ tỷ giá EUR/USD

Một số chú ý về NHTW châu Âu dành cho các Forex Trader.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB là nền tảng quyết định giá trị đồng Euro.

Không chỉ dựa trên thay đổi thực tế, đồng Euro có xu hướng tăng giá hoặc giảm giá phụ thuộc vào những thay đổi về kỳ vọng lãi suất.

Tương tự như lãi suất, nên những thay đổi kỳ vọng nới lỏng định lượng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến đồng Euro.

Lạm phát tăng không có nghĩa là Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất, mà nó phụ thuộc vào sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

ECB có nhiệm vụ sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát gần bằng, bằng hoặc cao hơn mục tiêu – bởi vì nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả (lạm phát).

DailyFx

————————————-

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– hơn 5 năm trade forex, là 1 trader Tuân muốn chia sẻ TẤT CẢ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối

– Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Viwaseen Tower, Số 48, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
– ĐT: 0962829222
– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Website: https://nguyentuanfx.com/
– Telegram: @nguyentuanfx
– Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuanfx
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRNWatEzJeX1Kz21CK8T1Jg

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX: https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Headquartered in Frankfurt, Germany. The ECB was established in 1998 under the Treaty of Amsterdam. Unlike other central banks, the European Central Bank is in charge of controlling monetary policy for the entire Eurozone.

Eurozone includes Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain.

What is the European Central Bank (ECB)?

Definition of ECB

The European Central Bank acts as the central bank of 19 Eurozone countries.

The main goal of the European Central Bank is to ensure that price stability is maintained. Since then, the ECB uses monetary policy to support the economy and create more jobs.

The main duties of the ECB

The main goal of ECB is to maintain stability along with moderate economic growth, along with curbing inflation.

Price stability

Maintaining price stability, the ECB affects short-term inflation on the Eurozone. The ECB has inflation targeting (like most central banks) below, or close to, 2%.

If inflation exceeds 2%, the European Central Bank can raise interest rates to tighten economic expansion and reduce inflation. If the unemployment rate rises and the economy slows down, the ECB may have to make a decision to lower interest rates, to stimulate the economy and increase employment.

Financial stability

In times of crisis, the ECB can add liquidity to the system, by buying bonds on the open market or lowering interest rates to extremely low levels to help debtors who have trouble paying their debts.

If the ECB does not replenish liquidity during a crisis, the entire financial system may collapse.

How does the ECB interest rate affect the Euro?

Impact of interest rates on the Euro

For example, if the ECB stays the same but is expected to raise interest rates more in the future, the value of the Euro tends to increase.

Quantitative easing program (QE)

has the same effect as the counterpart interest rate that has a strong impact on the euro. Quantitative easing is the ECB buys securities on the open market to stimulate the economy and increase liquidity for the financial system.

The impact of interest rates on the economy

The European Central Bank will lower interest rates when trying to stimulate the economy (GDP) and will raise interest rates when trying to curb inflation caused by an economy operating above its potential (overheating). .

Interest rate lowering stimulates the economy in a number of ways:

Let’s try an example: EUR / USD, when the ECB has finished its long term quantitative easing program. That means the central bank will no longer pour money. December 13, 2018, the European Central Bank announced the end of quantitative easing clearly signaled that money circulating in the economy would be less than expected, so the Euro appreciated.

Some notes about European Central Bank for Forex Traders.

The European Central Bank ECB is the foundation for determining the value of the Euro.

Not only based on actual changes, the Euro tends to appreciate or depreciate depending on changes in interest rate expectations.

Similar to interest rates, changes in quantitative easing expectations are sure to have an impact on the euro.

Rising inflation does not mean that the European Central Bank will raise interest rates, it depends on the balance between economic growth and inflation.

The ECB is supposed to raise interest rates if inflation is near, equal to, or higher than the target – because the primary task of the ECB is to maintain price stability (inflation).

DailyFx