Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lầu Năm Góc mô tả NGA “mối đe dọa nghiêm trọng”

my-lau-nam-goc-coi-nga-moi-de-doa-nghiem-trong-trading-viet

Lầu Năm Góc mô tả NGA “mối đe dọa nghiêm trọng”

Quan chức cấp cao của Hoa Kỳ: Chiến lược mới của Lầu Năm Góc sẽ mô tả Nga là một ‘mối đe dọa nghiêm trọng’, nhưng nó sẽ không đặt ra thách thức hệ thống lâu dài đối với Hoa Kỳ.

Sau cuộc họp G7, chủ tịch EU nói rằng Brussels ngày nay là trung tâm của thế giới tự do. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Tăng cường các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đối với Nga. Và tự giải phóng khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ngày mai, cùng với Tổng thống Hoa Kỳ, chúng ta sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Đối tác Năng lượng EU-Hoa Kỳ. Mỹ sẽ cung cấp cho châu Âu nhiều năng lượng hơn.

———————————–

Tác giả Nguyễn Tuân FX:

– Mail: nguyentuanfx88@gmail.com
– Blog cá nhân: https://nguyentuanfx.com/

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả Nguyễn Tuân FX:
https://tradingviet.com/tac-gia/nguyen-tuan-fx/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Pentagon describes Russia as a “serious threat”

Senior US official: New Pentagon strategy will portray Russia as a ‘serious threat’, but it will not pose a lasting systemic challenge to the US.

After the G7 meeting, the EU president said that Brussels is today the center of the free world. Together, we will strengthen our support for Ukraine.

Strengthen our sanctions on Russia. And free yourself from Russian fossil fuels.

Tomorrow, together with the President of the United States, we will open a new chapter in the EU-US Energy Partnership. America will supply Europe with more energy.