Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tương quan giữa tin tức và thị trường

tuong-quan-giua-tin-tuc-va-thi-truong-trading-viet-minh-dang-gold-fx

Tương quan giữa tin tức và thị trường

“Tâm lý chính là thứ di chuyển thị trường”, với luận điểm đó chúng ta cần hiểu thêm 1 vấn đề khác nữa đó là trong thị trường tài chính của chúng ta mà cụ thể là thị trường tiền tệ (interbank market) thì tâm lý đám đông sẽ tạo ra hướng di chuyển của giá cả (đám đông có tâm lý mua nhiều hơn là bán thì giá cả đi lên và ngược lại).

vậy thì, điều gì làm tác độc đến tâm lý đám đông để đám đông họ quyết định rằng là họ sẽ mua hay bán một đồng tiền nào đó?

Và yếu tố tác động ở đây chính là sức mạnh của nền kinh tế, Tiền tệ thực chất cũng chính là một tờ giấy hứa hẹn về một tương lai của một quốc gia, mỗi khi chúng ta mua một loại tiền tệ với mong muốn rằng trong tương lai đồng tiền đó sẽ tăng giá để bạn có lời thì cũng chính là việc bạn đang hy vọng về sức mạnh nền kinh tế của quốc gia đó trong tương lai.

Như vậy chúng ta có thể dễ hiểu là các tin tức, các dữ liệu kinh tế sẽ là những nhân tố cho chúng ta thấy rõ được rằng một nền kinh tế của quốc gia nào đó đang tốt hay gặp vấn đề và các nhân tố đó sẽ khiến cho tâm lý của chúng ta thay đổi ví dụ như thay đổi tâm lý từ tâm lý rằng đồng tiền quốc gia này hấp dẫn thành không còn hấp dẫn nữa vì sức mạnh nền kinh tế của Quốc gia này tương lại sẽ không mạnh mẽ hơn so với các quốc gia khác.

Ngoài ra chúng ta còn các chính sách tiền tệ, một trong những tin tức trèo lái tiền tệ của một quốc gia rất mạnh mẽ, trong bài tiếp theo tôi sẽ tiếp tục nói rõ vấn đề này hơn, vấn đề mà bắt buộc các trader phải hiểu và biết nó để có thể trở thành professional trader!

Nguồn: Forex Warrior

———————————-

Tác giả Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:

– Xin chào các bạn mình là Minh Đăng Gold FX – chuyên gia với hơn 3 năm kinh nghiệm trên thị trường TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CFD, VÀNG, DẦU, FOREX).

– ĐT: 0966676488
– Mail: minhdangfx.gold@gmail.com
– Website: https://vicforex.vn/doi-ngu/minh-dang-fx-gold/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:
http://tradingviet.com/tac-gia/minh-dang-fx-gold/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của Trading Việt:

Correlation of news and markets

“Psychology is what moves the market”, with that argument we need to understand another issue that is in our financial market, specifically the money market (interbank market), the Crowd management will create the direction of price movement (the crowd has more buying psychology than selling, the price goes up and vice versa).

So, what affects the psychology of the crowd so that they decide whether they will buy or sell a certain currency?

And the influencing factor here is the strength of the economy. Currency is actually a paper that promises the future of a country, every time we buy a currency with the expectation that In the future that currency will appreciate so that you can make a profit, it is also the fact that you are hoping for the economic strength of that country in the future.

So we can easily understand that the news, economic data will be the factors that show us clearly that a certain country’s economy is doing well or having problems and those factors will make our mentality change eg change mentality from mentality that this national currency is attractive to not attractive anymore because the economic strength of this Country will not be strong in the future than other countries.

In addition, we also have monetary policy, one of the news that drives the currency of a country very strongly, in the next article I will continue to clarify this issue more clearly, the problem that compels traders must understand and know it to be a professional trader!

Source: Forex Warrior